Parcial de Fonaments de mecànica
Enunciats del tercer parcial de fonaments de mecànica del curs 2015-2016 amb el Martí Pi.