Test parcial àlgebra 12/12/17
Examen parcial tipus test amb les respostes correctes del professor.