Solució problemes extres de complexos
Solució del problema extra de complexos proposat a problemes tutelats