02/01/17
Introducció a sympy
Eines bàsiques que ofereix la llibreria de càlcul simbòlic de sympy.