Problemes de fluids (entrega)
3a entrega dels problemes de l'assignatura.