pràctica primera
comportament leds, resistències i díodes