Resum incerteses
Resum breu sobre les incertes i marges d'error