Simulació espectres UV-VIS
Simulació de R, n i k, epsilon_r amb diverses ressonàncies per UV-VIS